สำรวจวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

งานสำรวจ ประชุมระดมความคิดเห็น และทำรายงานการสำรวจ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล อ.เมือง จ.ระยอง และ     วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ระหว่าง พ.ค. – มิ.ย. 2559

นักท่องเที่ยวคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มของการเติบโตทางการตลาดอย่างมีศักยภาพและมีนัยสำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความเชื่อความศรัทธา อันได้แก่ ศาสนถาน ประเภทวัดวาอารามต่างๆ  จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าโดดเด่นอยู่มากมายหลายมิติ หนึ่งในนั้นก็คือมิติในด้านวัฒนธรรม การคัดเลือกวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และวัดละหารไร่ เป็นกรณีศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกกลุ่มจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากวัดทั้งสองแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการเคารพและศรัทธาจากมหาชนและนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ทู พลัส วัน เอเซีย จำกัด (Two Plus One Asia Co., Ltd.) โดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Inclusive Designed Environment and Research)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง ให้ดำเนินการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกฯในบริเวณวัดทั้งสองแห่งดังกล่าว และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมต่างๆภายในวัดให้สามารถนำไปสู่การเป็นต้นแบบในด้านศาสนสถานที่ทุกคนเข้าถึงได้ต่อไป