Inso Symbol #2: สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น

insosymbol2

Access to Low Vision สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น สัญลักษณ์นี้ใช้แสดงไว้เพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับคนตาบอด หรือคนพิการทางการเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น รวมถึงใช้แสดงในข้อมูลแหล่งท่องเทื่ยว เส้นทางธรรมชาติ สวนไม้หอมในสวนสาธารณะ การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ที่สามารถสัมผัสได้ Music: http //www.bensound.com

… Continue reading


Inso Fact #4: Assistive Technology Devices คืออะไร?

fact

Assistive Technology Devices หมายความถึง อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ ที่ออกแบบ หรือประดิษฐ์เป็นพิเศษโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับคนพิการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ซึ่งจะครอบคลุมอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือที่ใช้กับคนพิการทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คนพิการ สามารถประกอบกิจวัตรประจำวัน ภายในบ้าน ที่ทำงาน เพื่อสันทนาการ ฟื้นฟูทางการแพทย์

… Continue reading


Inso Fact #3: คนพิการมีสิทธิในการฟ้องร้องเมื่อถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

fact

คนพิการมีสิทธิในการฟ้องร้องเมื่อถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม คือ การปฏิบัติที่แตกต่างกัน การกีดกัน การหน่วงเหนี่ยว หรือการลำเอียง จากเหตุแห่งความแตกต่างของ เพศ อายุ ศาสนา ภาษา สภาพความพิการ ฯลฯ รวมถึงการกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดที่กระทบต่อคนพิการ แม้จะไม่ตั้งใจ แต่ผลของการกระทำนั้นทำให้คนพิการเสียประโยชน์ ก็ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ คนพิการที่ได้รับความเสียหาย หรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไ

… Continue reading


Inso Fact #2

fact

– สิทธิต่างๆที่คนพิการจะต้องได้รับ คุณรู้หรือยัง…. สิทธิด้านการแพทย์ สิทธิทางการศึกษา การฝึกอาชีพ การมีงานทำ สิทธิทางกฏหมาย สิทธิในการลดหย่อนภาษี สิทธิของคนพิการรุนแรงเพื่อขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพบ้านให้เหมาะแก่การอยู่อาศัย ขอล่ามภาษามือ ขอรับหรือขอยืมอุปกรณ์IT เบี้ยความพิการ ลดหย่อนค่าพาหนะโดยสารสาธาณะ ขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ ขอเงินสงเคราะห์คนพิการ ….และสิทธิอื่นๆอีกมากมายที่คนพิการควรได้รับเพื่อใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ อย่าง เท่าเทียมกับผู้อื่น

… Continue reading


Inso Fact #1: ว่าด้วยเรื่องจำนวนคนพิการ

fact

หนึ่งในสิบของประชากรโลก หรือ 650 ล้านคน ใช้ชีวิตด้วยความพิการ และประมาณ 470 ล้านคนอยู่ในวัยทำงาน และร้อยละแปดสิบของคนพิการในประเทศกำลัง พัฒนาดำรงชีวิตอยู่ตำกว่าเส้นความยากจนตามข้อมูลขององค์การสห ประชาชาติ คนพิการกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศกำลังพัฒนาอาศัยอยู่ในเขตชนบท และมีโอกาสได้รับบริการต่างๆ จำกัดมาก

… Continue reading  • Page 2 of 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4