งานสำรวจ ประชุมระดมความคิดเห็น และทำรายงานการสำรวจ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล อ.เมือง จ.ระยอง และ     วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ระหว่าง พ.ค. – มิ.ย. 2559 นักท่องเที่ยวคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มของการเติบโตทางการตลาดอย่างมีศักยภาพและมีนัยสำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความเชื่อความศรัทธา อันได้แก่

| 1260 |
อ่านต่อ ...

งานสำรวจ ประชุมระดมความคิดเห็น และทำรายงานการสำรวจ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล อ.เมือง จ.ระยอง และ     วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ระหว่าง พ.ค. – มิ.ย. 2559 นักท่องเที่ยวคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มของการเติบโตทางการตลาดอย่างมีศักยภาพและมีนัยสำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความเชื่อความศรัทธา อันได้แก่

| 1306 |
อ่านต่อ ...

กิจกรรม  “ศิลปะเพื่อสังคมรวม  Art for Inclusive Society” วันเสาร์ที่  4  มิถุนายน  2559   สวนสราญรมย์  เขตพระนคร กรุงเทพฯ จากแนวคิดที่ว่า ศิลปะ คือ หนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ตามความต้องการของแต่ละคนนั้น   หากได้รับการพัฒนาฟื้นฟูจิตใจ

| 413 |
อ่านต่อ ...