ศิลปะเพื่อสังคมรวม Art for Inclusive Society

กิจกรรม  “ศิลปะเพื่อสังคมรวม  Art for Inclusive Society”

วันเสาร์ที่  4  มิถุนายน  2559   สวนสราญรมย์  เขตพระนคร กรุงเทพฯ

จากแนวคิดที่ว่า ศิลปะ คือ หนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ตามความต้องการของแต่ละคนนั้น   หากได้รับการพัฒนาฟื้นฟูจิตใจ และศักยภาพภายในที่มีอยู่ โดยการใช้กระบวนการทางศิลปะมาเป็นเครื่องมือ ควบคู่ไปกับการใช้จิตวิทยา ปรัชญา สุนทรียศาสตร์ ธรรมะ ธรรมชาติ ด้วยการออกแบบที่ผสมผสานสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยกัน จึงนำไปสู่เป้าหมาย คือการพัฒนาจิตใจ พัฒนาด้านอารมณ์และสมาธิ ไปสู่ความสุข ความเข้าใจตนเอง   ศิลปะจะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจได้ระบายออกมาในรูปแบบที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ ผ่านงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ซึ่งระหว่างขั้นตอนของการทำงานศิลปะ จะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย  รับรู้อารมณ์ต่างๆของตนเอง สามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้น รวมถึงการมีสมาธิเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดความตึงเครียด และความวิตกกังวลได้อีกด้วย  หรืออาจนำศิลปะมาใช้เพื่อบรรเทาความเสียใจสิ้นหวัง ลดความบกพร่องหรือเสียหายทั้งทางกาย อารมณ์และพฤติกรรม และส่งเสริมพัฒนาการในทางบวก

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ได้ใช้ศักยภาพของตนเองในด้านศิลปะ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความรู้สึกเคารพต่อตนเอง (Self-confidence)
  2. เพื่อพัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสผ่านงานศิลปะ  โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  3. เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการอยู่ร่วมในสังคม  โดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์
  4. เพื่อยกระดับทักษะความสามารถและศักยภาพ (Capacity-development) ของคนพิการและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในงานด้านศิลปะ
  5. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อประเด็นความพิการผ่านงานศิลปะ