Inso Fact #1: ว่าด้วยเรื่องจำนวนคนพิการ

หนึ่งในสิบของประชากรโลก หรือ 650 ล้านคน

ใช้ชีวิตด้วยความพิการ และประมาณ 470 ล้านคนอยู่ในวัยทำงาน

และร้อยละแปดสิบของคนพิการในประเทศกำลัง

พัฒนาดำรงชีวิตอยู่ตำกว่าเส้นความยากจนตามข้อมูลขององค์การสห

ประชาชาติ

คนพิการกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศกำลังพัฒนาอาศัยอยู่ในเขตชนบท

และมีโอกาสได้รับบริการต่างๆ จำกัดมาก