Inso Fact #2

– สิทธิต่างๆที่คนพิการจะต้องได้รับ คุณรู้หรือยัง….

สิทธิด้านการแพทย์

สิทธิทางการศึกษา

การฝึกอาชีพ การมีงานทำ

สิทธิทางกฏหมาย

สิทธิในการลดหย่อนภาษี

สิทธิของคนพิการรุนแรงเพื่อขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ

การปรับสภาพบ้านให้เหมาะแก่การอยู่อาศัย

ขอล่ามภาษามือ

ขอรับหรือขอยืมอุปกรณ์IT

เบี้ยความพิการ

ลดหย่อนค่าพาหนะโดยสารสาธาณะ

ขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ

ขอเงินสงเคราะห์คนพิการ

….และสิทธิอื่นๆอีกมากมายที่คนพิการควรได้รับเพื่อใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้

อย่าง เท่าเทียมกับผู้อื่น