Inso Fact #4: Assistive Technology Devices คืออะไร?

Assistive Technology Devices หมายความถึง อุปกรณ์ หรือ

เครื่องมือ ที่ออกแบบ

หรือประดิษฐ์เป็นพิเศษโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับคนพิการ

เพื่อช่วยส่งเสริมให้ คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ

ซึ่งจะครอบคลุมอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือที่ใช้กับคนพิการทุกประเภท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คนพิการ สามารถประกอบกิจวัตรประจำวัน

ภายในบ้าน ที่ทำงาน เพื่อสันทนาการ ฟื้นฟูทางการแพทย์

และการเข้าสู่สังคมได้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป เช่น

.- อุปกรณ์ในการสื่อสาร

– อุปกรณ์คอมพิวเตอร์Hardware และ Software

– อุปกรณ์และเทคโนโลยีช่วยการได้ยิน เช่น Hearing Aids, Audio Loop

Systems

– อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว(Mobility)เช่น รถนั่งคนพิการ ไม้เท้า

– กายอุปกรณ์เทียม เช่นขาเทียม แขนเทียม

– อุปกรณ์และเทคโนโลยีช่วยการเห็น เช่น Braille

– อุปกรณ์และเทคโนโลยีช่วยการประกอบอาชีพและการศึกษา

(Vocational/Educational)

ฯลฯ