Inso Symbol #2: สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น

Access to Low Vision สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น

insosymbol2สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น
สัญลักษณ์นี้ใช้แสดงไว้เพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับคนตาบอด หรือคนพิการทางการเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น
รวมถึงใช้แสดงในข้อมูลแหล่งท่องเทื่ยว เส้นทางธรรมชาติ สวนไม้หอมในสวนสาธารณะ
การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ที่สามารถสัมผัสได้

Music: http //www.bensound.com