Inso Symbol #3: สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว

Accessibility Symbol สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว

insosymbol2

สัญลักษณ์นี้ใช้แสดงไว้เพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับคนพิการทางกาย
หรือผู้ที่มีขีดจำกัดในการเคลื่อนไหว รวมถึงผู้ใช้รถเข็น ตัวอย่างเช่น
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงทางเข้าออก ทางเข้าห้องน้ำ หรือว่าโทรศัพท์สำหรับผู้ใช้รถเข็น
พึงระลึกไว้ว่า ทางต่างระดับนั้นผู้พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างสมบูรณ์ หากไม่มีการทำทางลาดเชื่อมต่อและ
ลิฟท์ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ถ้าต้องผ่านพื้นต่างระดับ

Music: http //www.bensound.com