Inso Symbol #4: สัญลักษณ์คำบรรยายเสียงสำหรับโทรทัศน์ วิดีทัศน์และภาพยนตร์

Audio Description for TV, Video and Film
สัญลักษณ์คำบรรยายเสียงสำหรับโทรทัศน์ วิดีทัศน์และภาพยนตร์

insosymbol4

บริการนี้จะทำให้โทรทัศน์ วิดีทัศน์และภาพยนตร์สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น หรือบกพร่องทางการมองเห็น คำบรรยายขององค์ประกอบภาพจัดทำโดยผู้บรรยายที่ได้รับการอบรม บรรยายผ่านช่องโปรแกรมเสียงทุติยภูมิ (Secondary Audio Program) ของโทรทัศน์ วิดีทัศน์และภาพยนตร์ เพื่อให้รายละเอียดของความเคลื่อนไหว ของทุกองค์ประกอบของภาพที่ปรากฎขึ้นในขณะนั้นๆ ที่ไม่มีเสียง เช่น คนโบกมือลา สีหน้าอารมณ์ของตัวละคร ผู้แสดงมีรูปร่าง หน้าตา แบบใด สูง เตี้ย เป็นต้น

Music: http //www.bensound.com