Inso Symbol #5: สัญลักษณ์โทรศัพท์พิมพ์ดีด

Telephone Typewriter (TTY)
สัญลักษณ์โทรศัพท์พิมพ์ดีด

insosymbol5
โทรศัพท์ข้อความ (Telephone Text) หรืออุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อคนหูหนวก (Telecommunications Device for Deaf) เป็นโทรศัพท์พิมพ์ดีดที่ผนวกโทรศัพท์กับพิมพ์ดีดเข้าด้วยกัน โดยจะแปลงคำพูดจากเสียงโทรศัพท์แสดงเป็นตัวหนังสือเพื่อให้ผู้หูหนวก ผู้พิการทางการได้ยิน หรือผู้พิการทางการได้ยินการพูดบกพร่อง ได้เห็นและพิมพ์ข้อความสื่อสารต็ตอบ

Music: http //www.bensound.com