ศิลปะเพื่อสังคมรวม Art for Inclusive Society

Clip Art for INSO

กิจกรรม  “ศิลปะเพื่อสังคมรวม  Art for Inclusive Society” วันเสาร์ที่  4  มิถุนายน  2559   สวนสราญรมย์  เขตพระนคร กรุงเทพฯ จากแนวคิดที่ว่า ศิลปะ คือ หนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ตามความต้องการของแต่ละคนนั้น   หากได้รับการพัฒนาฟื้นฟูจิตใจ

… Continue reading