Inso Symbol #6: สัญลักษณ์ควบคุมระดับเสียงโทรศัพท์

insosymbol6

Volume Control Telephone สัญลักษณ์ควบคุมระดับเสียงโทรศัพท์ สัญลักษณ์นี้แสดงให้เห็นตำแหน่งของหูโทรศัพท์ที่มีการขยายเสียง และหรือปุ่มควบคุมการปรับขยายเสียง Music: http //www.bensound.com  

… Continue reading


Inso Symbol #5: สัญลักษณ์โทรศัพท์พิมพ์ดีด

insosymbol5

Telephone Typewriter (TTY) สัญลักษณ์โทรศัพท์พิมพ์ดีด โทรศัพท์ข้อความ (Telephone Text) หรืออุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อคนหูหนวก (Telecommunications Device for Deaf) เป็นโทรศัพท์พิมพ์ดีดที่ผนวกโทรศัพท์กับพิมพ์ดีดเข้าด้วยกัน โดยจะแปลงคำพูดจากเสียงโทรศัพท์แสดงเป็นตัวหนังสือเพื่อให้ผู้หูหนวก ผู้พิการทางการได้ยิน หรือผู้พิการทางการได้ยินการพูดบกพร่อง ได้เห็นและพิมพ์ข้อความสื่อสารต็ตอบ Music: http //www.bensound.com

… Continue reading


Inso Symbol #4: สัญลักษณ์คำบรรยายเสียงสำหรับโทรทัศน์ วิดีทัศน์และภาพยนตร์

insosymbol4

Audio Description for TV, Video and Film สัญลักษณ์คำบรรยายเสียงสำหรับโทรทัศน์ วิดีทัศน์และภาพยนตร์ บริการนี้จะทำให้โทรทัศน์ วิดีทัศน์และภาพยนตร์สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น หรือบกพร่องทางการมองเห็น คำบรรยายขององค์ประกอบภาพจัดทำโดยผู้บรรยายที่ได้รับการอบรม บรรยายผ่านช่องโปรแกรมเสียงทุติยภูมิ (Secondary Audio Program) ของโทรทัศน์ วิดีทัศน์และภาพยนตร์ เพื่อให้รายละเอียดของความเคลื่อนไหว

… Continue reading


Inso Symbol #3: สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว

insosymbol2

Accessibility Symbol สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว สัญลักษณ์นี้ใช้แสดงไว้เพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับคนพิการทางกาย หรือผู้ที่มีขีดจำกัดในการเคลื่อนไหว รวมถึงผู้ใช้รถเข็น ตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงทางเข้าออก ทางเข้าห้องน้ำ หรือว่าโทรศัพท์สำหรับผู้ใช้รถเข็น พึงระลึกไว้ว่า ทางต่างระดับนั้นผู้พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างสมบูรณ์ หากไม่มีการทำทางลาดเชื่อมต่อและ ลิฟท์ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ถ้าต้องผ่านพื้นต่างระดับ Music: http //www.bensound.com

… Continue reading


Inso Symbol #2: สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น

insosymbol2

Access to Low Vision สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น สัญลักษณ์นี้ใช้แสดงไว้เพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับคนตาบอด หรือคนพิการทางการเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น รวมถึงใช้แสดงในข้อมูลแหล่งท่องเทื่ยว เส้นทางธรรมชาติ สวนไม้หอมในสวนสาธารณะ การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ที่สามารถสัมผัสได้ Music: http //www.bensound.com

… Continue reading